SOUTĚŽ: Nejlepší lámaná čokoláda

Pomozte nám rozšířit recept na zdravou domácí čokoládu
a soutěžte o ceny v hodnotě přes 30 000 Kč

Pravidla soutěže

 • Základní principy a údaje
   1. Pořadatel a organizátor soutěže je Vitalvibe s.r.o., se sídlem Havlíčkova 19, 60200 Brno, IČ: 29307031; a Love of Raw s.r.o., se sídlem Třebízského 796/ 7, 61400 Brno, IČ: 05589541 (dále jen Pořadatel).
   2. Soutěž probíhá od 11. 12. 2023 do 31. 1. 2024 na webové stránce www.loveofraw.cz/soutez (dále jen Soutěžní stránka).
   3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 16 let.
   4. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.
 • Princip a výhry v Soutěži
   1. Výherce v hlavní kategorii určí porota složená z Pořadatelem vybraných osob. Porota bude zejména hodnotit originalitu a kreativitu receptů účastníků Soutěže, formu prezentace receptů a posuzovat i úplné dodržení pravidel Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele Soutěže je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku.
   2. Cenu publika získává soutěžní příspěvek s největším počtem „like” na Soutěžní stránce.
   3. Výherce bude zveřejněn v newsletteru Love of Raw, na sociálních sítích Love of Raw, na Soutěžní stránce a na sociálních sítích Vitalvibe, a to nejpozději 5. 2. 2024.
   4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
   5. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato Soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají pořadateli Soutěže.
   6. Příspěvky v rámci Soutěže je možné ze strany soutěžících nahrávat ve vyhlášeném termínu Pořadatelem Soutěže, a to do 23:59:59 hodin posledního dne soutěže. Každý soutěžící se smí Soutěže zúčastnit s maximálně 3 soutěžními recepty.
   7. O tom, zda příspěvek vyhovuje podmínkám Soutěže, rozhoduje výhradně Pořadatel Soutěže.
   8. Soutěžní recept tvoří každý účastník na svoji vlastní odpovědnost a náklady. Pořadatel neodpovídá za jakékoli náklady či škody, které by kterýmkoli osobám mohly vzniknout v souvislosti s pořízením či zveřejněním receptu. Pořadatel není rovněž odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení soutěžního příspěvku na Soutěžní stránku.
  1. Tato propagační akce (Soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram nebo Facebook.
  2. Nahráním příslušného komentáře na Soutěžní stránku účastník Soutěže souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli Soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle následující sekce těchto pravidel.
 • Zpracování osobních údajů
   1. Zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
    1. správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;
    2. účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;
    3. právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);
    4. doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;
    5. rozsah údajů: údaje z účtu soutěžícího na Instagramu/Facebooku/YouTube (jméno, příjmení, případně přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na zprávu pořadatele soutěžícímu o výhře dle těchto pravidel (jméno, příjmení, adresa) a dále údaje o zapojení se do Soutěže (datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 16 let).
    6. další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.
 • Projevy osobní povahy a licenční oprávnění
  1. Účastníci zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků Soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry v Soutěži), a to po dobu, která skončí uplynutím 3 let od ukončení Soutěže.
  2. Soutěžící prohlašuje, že příspěvek vytvořil sám či má povolení autora k jeho šíření. Prohlašuje také, že jakékoliv osobnostností atributy obsažené v rámci příspěvku jsou získány se souhlasem osob, jichž se týkají a tyto osoby souhlasí s jeho zveřejněním. Soutěžící rovněž prohlašuje, že využitím příspěvku v rozsahu a způsobem popsaným v těchto podmínkách Soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k takovým příspěvkům či k jejich části. V případě, že se v průběhu Soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli Soutěže nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli Soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. Odčinit.
  3. Všechny příspěvky nahrané na Soutěžní stránku se po jejím ukončení stávají majetkem pořadatele Soutěže, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a v rozsahu dle těchto pravidel bez dalšího souhlasu účastníka Soutěže. Účastník Soutěže bere na vědomí, že zveřejněný soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele Soutěže a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
  4. V případě, že příspěvek nahraný účastníkem Soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takový předmět obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Předměty“), zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) účastník Soutěže bezplatně uděluje a poskytuje pořadateli Soutěže nevýhradní oprávnění (licenci) k užití každého takového Předmětu, a to ke všem způsobům užití, zejména k zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele Soutěže, oficiálních sociálních profilech pořadatele Soutěže či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele Soutěže ve smyslu jejich šíření a užití v médiích po celou dobu trvání majetkových autorských práv k takovému Předmětu a bez územního či účelového či množstevního omezení. Pořadatel Soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu Předměty využít samostatně nebo ve spojení s Předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky.
  5. Zapojením se do Soutěže soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za příspěvek, a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník Soutěže je povinen pořadateli Soutěže uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.
 • Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.
  3. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
  4. Zapojením do Soutěže berou soutěžící rovněž na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Instagram/Facebook, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Instagram/ Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.
  5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěže, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zuzka@loveofraw.cz

V Brně dne 10. 12. 2023